REKLAMACIJE, SAOBRAZNOST I GARANCIJA

Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) STEREOKOD odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Stereokoda ne postoji ako isporučena roba:

  • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Izuzetno, ukoliko ste prilikom kupovine obavešteni o kraćem roku odgovornosti za saobraznost (korišćena ili izložena roba), period odgovornosti za nesaobraznost je godinu dana.

Stereokod ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Sterekod nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

 

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično pozivom na telefon 066/80-200-18 ili, nakon usmenog dogovora, u našem poslovnom objektu.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj posredstvom kurirske službe, pošte ili lično (isključivo uz prethodni dogovor). Pre predaje uređaja na reklamaciju potrebno je izvaditi sve što nije predmet reklamacije. Ukoliko je nešto naknadno kupljeno i ugrađeno u sam uređaj, dužni ste da to predočite prilikom izjavljivanja reklamacije.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

 

VAŽNA NAPOMENA: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže ili registracija na sajtu.

Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.

U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini i uređaj, dobićete pisanu potvrdu ili će vam elektronskim putem  biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Stereokod procenjuje da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. 

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije, ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Uređaje  za koje je reklamacija prihvaćena, Stereokod vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu Stereokoda, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon).

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Stereokoda potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Stereokod će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od dana izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa Zakonom.

GARANTNI USLOVI

Stereokod d.o.o. garantuje za kvalitet i besprekoran rad proizvoda ukoliko se kupac/korisnik pridržava
priloženih uputstava o upotrebi i opštih pravila za upotrebu tehničkih uređaja.
Uprkos tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se da ćemo o
svom trošku popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke koji na proizvodu nastanu u garantnom roku pri
normalnoj upotebi i poštovanju tehničkih uputstava, a pod sledećim uslovima:
• kupac mora dostaviti neispravan proizvod upakovan u originalnu ili prikladnu ambalažu s kompletnim
priborom i kratkim opisom kvara na adresu STEREOKOD d.o.o., Ilije Birčanina 33, 21000
Novi Sad;
• kupac mora priložiti ovaj garantni list i račun o kupovini proizvoda;
• garancija ne utiče na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.
GARANCIJA NE UKLJUČUJE:
• programsku opremu koja dolazi u kompletu sa proizvodom (samo je ponekim proizvodima pridružena
programska oprema);
• kvarove nastale nepravilnim rukovanjem;
• kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih delova;
• kvarove nastale uticajem okoline nepodesne za rad uređaja;
• kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,…);
• mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.
GARANCIJA PRESTAJE U SLUČAJU :
– dogradnje, pregradnje ili prespajania bez pismene saglasnosti STEREOKOD d.o.o;
– ako je proizvod popravljan ili otvaran od strane neovlašćenih osoba;
– korišćenja proizvoda u namenu za koju nisu predviđeni.
OSTALI USLOVI GARANCIJE
U garantnom roku kvarove sme da popravlja jedino ovlašćeni servis. Garantni rok počinje da teče sa
danom isporuke, koji je naznačen na računu i garantnoj izjavi. Troškove i rizik dopreme u servis snosi
prodavac. U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan, tj. koji radi u skladu sa
tehničkim opisom i uputstvu za upotrebu, kupcu ćemo zaračunati pregled i testiranje proizvoda, kao i
troškove dostave. Zamenu neispravne robe vršimo tek kada naš servis potvrdi njenu neispravnost.
Ako popravak traje duže od 10 dana, garancija se produžava za vreme trajanja popravke. U slučaju da
kvar u garantnom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod
nije poslat na popravak dobavljaču, STEREOKOD d.o.o. se obvezuje da će isti zameniti drugim ili će
kupcu biti vraćen iznos u visini trenutne tržišne vrednosti takvog ili sličnog/boljeg proizvoda.
STEREOKOD d.o.o. garantuje da će servis i rezervni delovi za proizvod biti na raspolaganju kroz vreme
od 5 godina

Korpa
Odaberi model

Ostavićete za sobom punu korpu?

Unesite svoje podatke da biste sačuvali sadržaj svoje korpe za kasnije. Ko zna, možda dobijete popust?

Scroll to Top
Ne propusti akcije i nove proizvode! Prijavi se na Stereokod bilten.
What Our Clients Say
69 recenzija
0
VAŠA KORPA
  • No products in the cart.